دبیر ستاد معاینه فنی خودروهای شهرداری اصفهان گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده ۲۰۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی در اصفهان تردد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جمشید جمشیدیان اظهارکرد: درحـال حاضر۹۰۰ هزارخودروی سـبک شـامل خودروهای سـواری و وانت درکلانشـهر اصفهان در حال عبور و مـرور هسـتند که ازاین تعـداد ۵۰۰ هـزارخودرو مشـمول معاینه فنی هسـتند. وی افزود: ازایـن تعـداد تنهـا۱۱۳هـزارخـودرو به مراکـز معاینـه فنـی اصفهـان مراجعه کـرده اند. دبیـر سـتاد معاینـه فنـی خودروهـای شـهرداری اصفهان تصریح کرد: چند سال گذشته طرحی در مجلس به تصویب رسید که خودروهای نو تاپنج ســال، ازانجام معاینه فنی معاف شــوندکه این مصوبه مورد اعتراض قرارگرفته است. جمشیدیان خاطرنشان کرد: امید است در مجلس دهم شورای اسلامی این مصوبه مورد بازنگری قرارگیرد. وی تاکید کرد: خودروهــای عمومــی مانند تاکســی هــا نیز طبــق مصوبه شــورای اسلامی شــهر اصفهان با عمر کمتر از ۱۰ سال هر ۶ ماه و خودروهایی با عمر بیش از ۱۰ سال باید هر ۳ ماه یکبار به مرکز معاینه فنی تاکسی ها مراجعه کنند.