مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوروبیابانک گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 100 تن روناس در خوروبیابانک برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید حکمت موسوی بیان کرد:متوسط برداشت روناس در هر هکتار بیش از هفت تن است که پیش بینی می شود میزان برداشت روناس در خوروبیابانک به 100 تن برسد.

وی با اشاره به آغاز برداشت گیاه دارویی روناس افزود: 40 هکتار از زمین های کشاورزی خوروبیابانک به کشت روناس اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوروبیابانک گفت: محصول روناس اواخر زمستان کشت و پس از چهارسال، برداشت آن از اوایل شهریور آغاز  و تا مهر ماه ادامه دارد.