سرپرستی دانشگاه صنعتی استان همدان با حکم وزیر علوم به حسن ختن لو سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حسن ختن لو با حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری   به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد.

طی حکمی از سوی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد.

حسن ختن لو دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فرانسه دارد و مدرس دانشگاه است.