ابعاد علمی و اقتصادی گیاهان دارویی با حضور معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی یزد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نشستی درباره ابعاد علمی و اقتصادی گیاهان دارویی با حضور معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی یزد و معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی یزد، نماینده اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی در استان یزد، رئیس دانشکده منابع طبیعی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد برگزار شد.

حاضرین در این نشست راهکارهای موثر در زمینه فرآوری گیاهان دارویی تولید شده در یزد، نحوه تعامل بین مراکز علمی  و اجرایی استان و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در این زمینه را  مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این جلسه همچنین  تجربیات موفق مدعوین در تولید فرآورده های گیاهان دارویی مطرح و پیشنهادهای کاربردی در زمینه جلوگیری از خام فروشی گونه های دارویی استان یزد ارائه شد.