عضو هیئت علمی دانشگاه یزد گفت: در حال حاضر آرزوی رفاه بیشتر، انگیزه اصلی انسانها برای مهاجرت است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، ملیحه مندگاری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد مهاجرت را یکی از فرآیندهای مهم جمعیت شناختی عنوان کرد که سابقه ای کهن در تاریخ زندگی بشر دارد و افزود: امروزه حمل و نقل سریع و نسبتاً ارزان زمینی و هوایی، به مهاجرت ابعادی تازه بخشیده است.

وی تصریح کرد: در جمعیت شناسی نه تنها حجم و چگونگی مهاجرتها از کشوری به کشور دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه حرکات و جابجایی جمعیت در داخل یک کشور نیز میتواند موجب عمران و آبادانی یا رکود و عقب ماندگی شود؛ از اینرو مهاجرت، مهمترین عامل خارجی تغییر حجم و ساختار به حساب می آید.

این استاد دانشگاه یزد آثار مثبت مهاجرت را راه حلی برای بحران های جمعیتی، هدایت اضافه جمعیت به نقطه ای خارج از آن، ورود نیروهای کار اضافی و بیکار به سرزمینهای نیازمند، تعادل بخشی به ساختار جمعیتی، تعادل ارزی با جذب دستمزد نیروهای کار خارج از کشور، جذب سرمایه و انتقال فناوری و آثار منفی مهاجرت را عدم تعادل اقتصاری در مبدأ، کمبود نیروی کار در مبدا، ایجاد مسایل پیچیده سیاسی و اجتماعی در بین کشورها و تجمع جمعیت در شهرهای بزرگ در مهاجرت داخلی اعلام کرد.

وی آمار و اطلاعات محدود در مورد مهاجرت به ویژه مهاجرتهای بین المللی را ضعف در تحلیل ابعاد مهاجرت برشمرد.

مندگاری مهاجرت را شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی تعریف کرد که میان دو  واحد جغرافیایی صورت میگیرد که این تحرک جغرافیایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود است.

به گفته وی در تحلیل مهاجرت همواره باید به سه نکته دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید، وجود فاصله مکانی بین دو محل و وجود فاصله زمانی و زمان انجام مهاجرت توجه نمود.

این هیات علمی دانشگاه عنوان کرد: تعریف مهاجرت به دلیل اهمیت فاصله بین دو منطقه و طول مدت اقامت در مقصد همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که در این راستا سازمان ملل  سعی کرده است با ارجاع به مهاجران طولانی مدت (قصد اقامت در محل جدید برای بیش از 12 ماه) و مهاجران کوتاه مدت (کمتر از 12 ماه) به این عدم هماهنگی ها سروسامان دهد. اما به علت اینکه مردم میتوانند نیات خود ر ا عوض کنند، مشکلات تعریف همچنان پابرجا می ماند.

وی انواع مهاجرت را از لحاظ مهاجرت داخلی و خارجی؛ مهاجرت اختیاری و اجباری؛ مهاجرت از لحاظ زمان، دائمی یا موقتی؛ فردی یا توده ای و ... دسته بندی کرد.

وی افزود: مهاجرتها ممکن است علل مذهبی، سیاسی و اقتصادی داشته باشد. ولی در حال حاضر آرزوی رفاه بیشتر، انگیزه اصلی انسانها برای مهاجرت است. همچنین جاذبه شهرهای بزرگ و امید به کسب درآمد بیشتر در صنایع شهری، وجود بیکا ی در روستاها، ازدیاد جمعیت و جستجوی سرزمین های تازه از جمله انگیزه های اصلی مهاجرت هستند.

مندگاری جستجوی کار، جستجوی کار بهتر، انتقال شغلی، تحصیل و پایان تحصیل را از علل مهاجرت در سرشماریها عنوان کرد.

به گفته وی برای جمع آو ی اطلاعات لازم در مورد مهاجرتهای داخلی در سرشماریها از محل تولد، محل اقامت قبلی، طول مدت اقامت و محل سکونت در تاریخ مشخصی قبل از سرشماری پرسش می شود.

مندگاری تصریح کرد: مهاجرت دارای جنبه های مختلف جمعیت شناسی، اقتصادی و اجتماعی است و نظریات متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: برای نخستین بار سال 1855، راونشتاین برمبنای مشاهدات مهاجرت داخلی در انگلستان به تبیین پدیده مهاجرت پرداخت و عواملی نظیر فاصله، مرحله ای بودن مهاجرت، جریان و ضد جریان، دافعه و جاذبه، ارتباطات و مهاجرت، برتری انگیزه های اقتصادی در مهاجرت و فزونی شمار زنان در مهاجرت با مسافت کوتاه را از جمله مسائل مهم در مهاجرت عنوان کرد.

وی یکی از دیدگاههای اقتصادی در زمینه مهاجرت را نظریه تودارو عنوان کرد که در این نظریه میزان مهاجرت براساس تابعی از دو متغیر اختلاف درآمد میان شهر و روستا و احتمال کاریابی در مناطق شهری تعیین میشود و واکنشی نسبت به تفاوت درآمد مورد انتظار تا درآمد واقعی در شهر و روستا است.