مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: پدیده شوم فرار مالیاتی به طور ویژه در استان اصفهان مورد پیگیری قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مهدلو با اشاره به اقدامات امور مالیاتی استان در برخورد با فرار مالیاتی بیان داشت: عملیات شناسایی ، تشکیل پرونده و پیگیری پرونده های شرکت های صوری به صورت جدی در دستور کار اداره کل قرار گرفته است که در این راستا تمامی مسئولین استان همراهی نمودند تا به این هدف دست یابیم.

وی با اشاره به جمع آوری کلیه اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت شرکت های صوری و استخراج اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و و تشکیل و جمع بندی پرونده های مالیاتی افزودند بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی در این راستا جمع بندی شده است که شناسایی ذینفعان واقعی دارای اهمیت است.

مهدلو با اشاره به آمار استخراج شده شرکت های صوری از طریق خلاصه اطلاعات خرید و فروش از سامانه صورت معاملات فصلی گفت: ارقام قابل وصولی از ذینفعان دریافت شده است.

وی افزود: رمز موفقیت در برخورد با فرار مالیاتی همراهی سه قوه در کنار یکدیگر است.

 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به تشکیل شرکت های صوری گفت: می بایست جلوی تشکیل شرکت های صوری گرفته شود که در استان اصفهان عزم جدی بر برخورد و جلوگیری از تشکیل شرکت های صوری به وجود آمده است و این اداره کل آمادگی همراهی با سایر استان ها در خصوص برخورد با شرکت های صوری و فرار مالیاتی دارد.