کیفیت هوای اصفهان با میانگین 108 برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۱۰8 AQI در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد 118، خیابان استانداری 112 ، خیابان دانشگاه و بزرگراه خرازی 111، خیابان پروین 103AQI برای گروه های حساس ناسالم بوده است.

همچنین کیفیت هوا در خیابان رودکی با 90AQI سالم گزارش شده است.

بر اساس شاخص کیفی هوا، این شاخص از 0تا50 هوای پاک،51تا100 هوای سالم،101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151تا200 ناسالم برای عموم، 201تا3000 بسیار ناسالم و 301تا5000 خطرناک است.