مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی اصفهان ازافزایش 11 درصدی برداشت انگور نسبت به سال گذشته در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، احمدرضا رئیس زاده گفت: پیش بینی می شود که میزان برداشت انگور در سال جاری به 68000 تن برسد که نسبت به سال گذشته بیش از 11 درصد افزایش نشان می دهد.

وی ادامه داد: سطح باغات انگور استان اصفهان 5886 هکتار است که 171 هکتار آن به مرحله باردهی نرسیده است ، همچنین 20 هکتار از باغات انگور استان را باغات دیم تشکیل می دهد.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان کرد: ارقام عمده انگور در استان اصفهان شامل رقم عسگری، مهره، سیاه، شاهانی، ریش بابا ،خلیلی و یاقوتی است که از بین آنها رقم عسگری از نظر سطح و میزان تولید در رتبه نخست قرار دارد.