کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۳ در وضعیت سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۳ در شرایط سالم ثبت شد.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۲، خیابان استانداری روی عدد ۶۴، بزرگراه خرازی روی عدد ۷۴، خیابان رودکی روی عدد ۷۱ و خیابان پروین روی عدد ۹۱ است.

همچنین کیفیت هوا در کاشان با میانگین  ۶۱، سجزی با میانگین ۶۰، شاهین شهر با میانگین ۸۲، مبارکه با میانگین ۵۲ و نجف آباد با میانگین ۶۳ در وضعیت سالم گزارش شد.