وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خصوصی سازی باید در جهت افزایش کارآیی اقتصادی باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، فرهاد دژپسند در نشست علمی مسائل اقتصادی کلان کشور در اصفهان اظهار داشت:خصوصی سازی باید در جهت افزایش کارآیی اقتصادی باشد که در این راستا باید برخی از واحدها درست و منطقی به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: چگونگی واگذاری سرمایه ها و دارایی ها از خصوصی سازی مهم تر می باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مولدسازی دارایی ها باید به گونه ای باشد که بتوان آن را برای حل معضلات و مشکلات اقتصادی خرج کرد.

دژ پسند ادامه داد: در خصوص بازگشت منابع مالیاتی به استان ها هم پیشنهاداتی در حال بررسی است که انگیزه استان ها برای اخذ مالیات افزایش یابد.

وی با اشاره به بهره گیری از اندیشه و نظرات متخصصان اقتصادی برای مدیریت شرایط کنونی در کشور خاطر نشان کرد: برای تجزیه و تحلیل موضوعات اقتصادی 10 هسته مشاوره اندیشه ورز در تهران متشکل از 200 صاحب نظر شکل گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر نظریه پرداز اقتصادی می تواند نسخه ای برای برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی ارائه کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده دریافت نظرات و پیشنهادات کارشناسان است.