کیوان کاشفی گفت: با توجه به موقعیت کنونی کشور در حوزه اقتصادی، رسانه ها به عنوان پیشگامان عرصه اطلاع رسانی می بایست با انعکاس نقاط ضعف و قوت مسیر توسعه ای استان، مردم و جامعه را با واقعیت های کنونی آگاه سازند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ، با تاکید بر وظیفه خطیر جامعه رسانه در هموار سازی مسیر توسعه استان، ابراز داشت: اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان بزرگترین حامی ارائه راهکارهای اقتصادی در بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار در سطح استان، نیازمند نگاه کارشناسانه و نقدهای سازنده جامعه رسانه در تمامی ابعاد است.

کاشفی با بیان این مطلب که عملکرد ادارات و دستگاه های استان در مسیر تسهیل خدمات توسعه ای در سطح کشور ضعیف است، اظهار داشت: با توجه به این مهم که عمده فضای کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی است، در بررسی و پایش طرحی کشوری مبنی بر ارزیابی عملکرد دستگاه های استان در ارائه خدمات در مسیر توسعه ای، متاسفانه استان کرمانشاه در رتبه های ضعیف قرار دارد.

وی در ادامه به ارائه سند یک ساله کشوری توسعه اقتصادی با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان" سال رونق تولید " توسط اتاق بازرگانی کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در این سند که نه تنها در ارائه خدمات محدود به تفسیرگویی نیست، سعی میشود با برگزاری سند اختتامیه که با نظر کارشناسی بخش خصوصی تدوین و تنظیم شده است، عملکرد ادارات فعال و ضعیف استان در مسیر توسعه کرمانشاه معرفی می شوند.