با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر اردبیل علیرضا پوستی رئیس شورای شهر اردبیل شد.

به گار ش خبرگزاری موج اردبیل، با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر اردبیل علیرضا پوستی رئیس شورای شهر اردبیل شد.

سومین انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر اردبیل بعد از ظهر امروز با انتخاب علیرضا پوستی به عنوان رئیس جدید این شورا برگزار شد.

حاج جواد انصاری بعنوان نایب رئیس شورای شهر اردبیل انتخاب شد.

یعقوب هاشمی با ۶ رای بعنوان دبیر اول شورای اسلامی شهر اردبیل انتخاب شد.

یونس رونقی با ۶ رای بعنوان دبیر دوم شورای اسلامی شهر انتخاب شد

زهرا قدیمی با ۶ رای بعنوان سخنگوی شورای شهر اردبیل انتخاب شد.

حبیب فتحی بعنوان خزانه دار شورای شهر اردبیل انتخاب شد.