کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین 94 در شرایط سالم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۴ در وضعیت سالم است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاههای پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۰، خیابان استانداری روی عدد ۸۲، خیابان پروین روی عدد ۹۳، خیابان خرازی روی عدد ۱۱۱ و خیابان رودکی روی عدد ۹۲ قرار دارد.

کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۸۹، شاهین شهر با میانگین ۹۸، کاشان با میانگین ۷۹ و مبارکه و نجف آباد با میانگین ۷۳ در وضعیت سالم است.