مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق تولید امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، آرش اخوان درکمیته مهارت شهرستان نایین اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت  دستیابی به اهداف بهتر، استفاده از مدل های موفق کشورهای دیگر و بومی سازی آنها ضروری است.

وی با تاکید بر فرصت جمعیت جوان جامعه و نقش آموزش در تحقق شعار سال، در خصوص آموزش های دوگانه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت  دستیابی به اهداف بهتر، استفاده از مدل های موفق کشورهای دیگر و بومی سازی آنها مطالبی را عنوان نمود.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نایین نیز گفت: برنقش آموزش در بهبود کیفیت تولید و خلاقیت در راستای توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی و تولید نیروی کارآفرین همچنین کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.