سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز ازصدورحکم قضایی برای متخلف شکار در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علیرضا غلامی گفت: برای  متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز  و حمل و نگهداری مهمات جنگی  حکم قضایی صادر شد.

وی افزود: دادگاه کیفری نطنز  به استناد بند  الف ماده  ۶ و ۱۸ قانوان مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲متهم را  بابت اتهام ردیف اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بابت اتهام ردیف دوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت و ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به نفع دولت محکوم گردید.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز بیان کرد: بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات عیر مجاز نگهداری و حمل سلاح شکاری قاچاق جرم محسوب گردیده و در راستای ماده ۱۸ قانون مذکور اسلحه و مهمات غیر مجاز به نفع دولت ضبط می گردد.

گفتنی است؛ منطقه حفاظت شده کرکس نطنز با وسعت  بیش از ۱۱۴ هزار هکتار به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.