با تصویب هیئت دولت مجوز اولین پارک لجستیک عمومی استان اصفهان در مبارکه در سند آمایش حمل ونقل کشور اخذ شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در بازدید پارک لجستیک عمومی استان اصفهان در مبارکه گفت: با پیگیری های بعمل آماده مجوز اولین پارک لجستیک عمومی استان اصفهان در مبارکه و با تصویب هیئت  دولت ، در سند آمایش حمل ونقل کشور اخذ شد.

سعیدی بابیان اینکه برای ساخت این پروژه عظیم  300  هکتار زمین مورد نیاز است، گفت: با بررسی های بعمل آماده 6  نقطه درسطح شهرستان انتخاب شده که پس از بررسی اداره کل راه وشهرسازی استان و انتخاب نقطه اصلی عملیات اجاریی این پارک آغاز می شود.

وی در جریان بازدید از نقاط انتخاب شده جهت احداث پارک لجستیک افزود: به دلیل وجود کنارگذر غرب و راه آهن در شهرستان و همچنین وجود کارخانجات بزرگ کشور هم چون کارخانه فولاد مبارکه ،شرکت پلی اکریل ایران ،صنایع پلی استر، صنایع نسوز و... احداث این پارک لجستیک می تواند ایجاد اشتغال وجذب سرمایه گذار را به دنبال داشته باشد.