مدیر مخابرات منطقه ای همدان در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان به داشتن برنامه برای مدیر، به عنوان یک ضرورت یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، گرزین، مدیر مخابرات منطقه ای همدان، در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان که با حضور مدیران واحد ها و مدیران مخابرات شهرستان‌های تابعه ازطریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، ضمن اشاره به داشتن برنامه و نسبت آن با مدیران، به عنوان یک ضرورت، اظهار داشت: در تنگنای مالی قرار گرفته ایم و دارای کمبود نقدینگی هستیم اما این امر نباید منجر به انفعال شود.

 

 داشتن برنامه و نسبت آن با مدیران

گرزین با بیان اینکه تجهیزات و نیروی انسانی موجود، سرمایه های ارزشمندی هستند، گفت: بایستی فعالانه بیش از پیش دردراستای مباحث مطرح در اقتصاد حال حاضر کشور و رونق تولید و اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم تا به اهداف مورد نظر دراین حوزه دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به داشتن برنامه و نسبت آن با مدیران، مطرح کرد: اگر شرایط مالی در وضعیتی به مراتب دشوارتر رقم بخورد، می توان با داشتن برنامه و  نقشه راه به اهداف تعریف شده در برنامه دست یافت.

مدیر منطقه ای همدان در ارتباط ایجاد شده، تقاضای خود مبنی بر داشتن برنامه مشخص، هدف گذاری و تحلیل امور را مطرح کرد.

گرزین ضمن تشکر از زحمات مطرح کارکنان، گفت: سعی و تلاش مضاعف خواهد توانست پویایی و بالندگی را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به داشتن برنامه و نسبت آن با مدیران، اضافه کرد: اگرتکاپوی همراه با تامل و تحلیل امور را در اقدامات خود همراه نکنیم، در برنامه ریزی های مدیریت کلان مخابرات ایران، جایگاهی نخواهیم داشت.

مدیر منطقه ای مخابرات همدان عنوان کرد: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، بایستی حضورمان را پررنگ کرده و از دورکاری پرهیز کنیم.

گرزین با بیان اینکه مدیران بایستی عملکردی جهادی داشته باشند، گفت: با  الگوهای مدیریت سنتی نمی توان اهداف را در این شرایط پیش برد و شرایط فعلی متفاوت با گذشته است.

وی با اشاره به داشتن برنامه و نسبت آن با مدیران و اینکه مدیریت باید متکی به الگوهای نوین باشد، مطرح کرد: این مهم به ضرورت داشتن برنامه توسط مدیران می پردازد.