مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ازپرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز غیر دانشگاهی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی اعتصام پور گفت: مبلغ 591/2 میلیارد ریال از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و برخی  مراکز غیر  دانشگاهی طرف قرارداد پرداخت گردید.

وی با اعلام خبر فوق افزود: بخش عمده ای از مطالبات مراکز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مبلغ 286/2 میلیارد ریال و مبلغ 305 میلیارد ریال مطالبات داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک  و دیالیز غیر دانشگاهی طرف قرارداد پرداخت شد.

اعتصام پور عنوان کرد: پرداخت مذکور به دانشگاه علوم پزشکی مربوط به صورت حسابهای سر پایی  ماههای اسفند 96 لغایت  شهریور 97 می باشد که در این نوبت پرداخت صورت حسابهای بستری آن دانشگاه نیز از اسفند 96 لغایت  مهر 97 پرداخت گردیده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: پرداخت این مطالبات در جبران کمبود نقدینگی مراکز دانشگاهی و برخی مراکز غیر دانشگاهیطرف قرارداد مدیریت درمان استان اصفهان تاثیر مثبتی داشته است.