مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: یک واحد تولید کشک غیر مجاز در نجف آباد مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علیرضا غیور بیان کرد: در پی گزارشات مردمی ، کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط یک واحد تولید کشک غیر مجاز در نجف آباد شناسایی و مهرو موم شد.

وی با اشاره به اینکه متصدی این کارگاه اقدام به تولید کشک در شرایط کاملا غیر بهداشتی و استفاده از مواد غیر مجاز می کرد، گفت: از این واحد بیش از یک تن کشک غیر مجاز کشف و توقیف شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: پس از اثبات تخلف و وجود نواقص بحرانی بهداشتی کارگاه مهر و موم و پرونده متصدی تحویل مراجع قضایی شد.