۱۱ مورد از ۴۷ پل عابر پیاده که غیرضروری بود شناسایی و منتظر تصمیم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد برای حذف شدن هستند.

در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد موضوع ساماندهی پل های عابر پیاده و تبلیغات آن بررسی شد و نظر به مصوبات قبل که مقرر شده بود کارگروهی در شهرداری با محوریت حوزه ترافیک طرح جامعی را برای پل های عابر پیاده ارائه کنند، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

در این زمینه و پس از تشکیل کمیته، ۱۱ مورد از ۴۷ پل عابر پیاده که غیرضروری بود شناسایی و به کمیسیون ارائه شد تا در جلسه تلفیق کمیسیون های فرهنگی و عمران تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

همچنین در جلسه یاد شده در خصوص اعضای شورای راهبردی نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در یزد که پیش از این تعیین شده بودند پیشنهاداتی از سوی اعضا ارائه شد که این شورا بر اساس شورای علمی و فرهنگی یونسکو از چهره های فرهنگی و علمی استان خواهد بود که متشکل از ۲ کمیته علمی آموزشی و فرهنگی هنری راه اندازی می شود.