جمعی از اصحاب رسانه استان یزد و شهرستان میبد از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، جمعی از اصحاب رسانه استان یزد و شهرستان میبد با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر با اصحاب ر سانه  اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.