رئیس کل دادگستری لرستان در پاسخ به موج، گفت: در پرونده بازداشت عضو شورای شهر بروجرد ممکن است نام افراد دیگری نیز مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان پاسخ به پرسش خبرنگار موج مبنی ازائه جزئیات پرونده بازداشت یک عضو شورای شهر بروجرد، گفت: ممکن است پای افراد دیگری به پرونده فساد عضو شورای شهر بروجرد باز شود.

رئیس کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: این فرد در حال حاضر بازداشت شده و پرونده در حال اقدامات مقدماتی است لذا لازم است تا از بیان جزئیات خودداری شود.

وی، ادامه داد: عضو شورای شهر بروجرد متهم به فساد مالی است و فساد مالی هم به صورت شبکه ای رخ می دهد، از این رو باید صبر کرد تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی شود.

باید ابعاد مختلف پرونده مشخص شود

بدری، گفت: متهم بازداشت شده از جایگاه اداری پایینی در دوران قبل برخوردار بوده و شرایط به گونه ای رقم خورده که به عنوان عضو شورا انتخاب شده، این فرد از طرق مختلف اقدام به دریافت رشوه کرده لذا همانگونه که گفتم باید ماند تا ابعاد مختلف این اتهام بررسی شود.

رئیس کل دادگستری، اظهار داشت: امروز با دادستان بروجرد گفتگو کردم و پرونده دارد روال خوبی را سپری می کند، علی ایحال لازم است تا پایان تحقیقات منتظر ماند و به محض روشن شدن ابعاد جرائم، موضوع اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.