مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان ازتصادف مرگبار تانکر سوخت با تریلی در محور خورخبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غفور راستین گفت: درحادثه تصادف تانکر سوخت با تریلی در محور خور به طبس یک  نفرکشته شد.

وی افزود: در پی تصادف تانکر سوخت با تریلی در کیلومتر پنج محور خور به طبس ،راننده تانکر  در دم جان باخت.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت:علت حادثه در دست بررسی است.