مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2 گفت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سال جاری تاکنون بیش از 25 هزار تن گندم به ارزش 436میلیارد و 540میلیون ریال تحویل مراکز خرید شرکت غله در سطح استان مازندران شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، سیدمحمد جعفری اظهار داشت: با پیگیریهای به عمل آمده تاکنون گندم کاران مازندرانی که تا 12خرداد محصول خود را تحویل مراکز خرید شرکت غله دادند مطالباتشان را به مبلغ 1میلیارد و 759میلیون ریال دریافت کردند.

وی ادامه داد : با پیگیری های صورت گرفته مطالبات سایر گندم کاران مازندرانی نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

جعفری به مراکز خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: این میزان خرید توسط 12مرکز از 23مرکز پیش بینی شده جهت خرید تضمینی گندم در سطح استان مازندران صورت پذیرفته که به تناسب برداشت گندم به تعداد آنها افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2 با اشاره به قیمت تضمینی گندم تصریح کرد: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری براساس 4درصد افت مفید و 1درصد افت غیرمفید 17هزار ریال تعیین شده است.

وی تاکید کرد: در سال جاری هیچ خرید تضمینی گندم از کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نکرده اند انجام نخواهد شد و گندم کارانی که در سامانه مذکور ثبت نام نکردند باید با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستانها نسبت به ثبت سطح زیر کشت گندم خود در سامانه نظام نوین ترویج اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2 در پایان از کشاورزان مازندرانی خواست در زمان تحویل محصول، معرفی نامه جهاد کشاورزی، کپی کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.