کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین 76  در وضعیت سالم ثبت شد.

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر با میانگین ۵۵، دولت آباد با میانگین ۸۰، سجزی با میانگین  ۶۱، شاهین شهر با میانگین ۷۴، مبارکه با میانگین ۷۸ و نجف آباد با میانگین ۶۲ در وضعیت سالم قرار دارد.