سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین ازرها سازی یک جغد پس از تیمار و درمان در زیستگاه های نایین همزمان با هفته محیط زیست خبر داد.

به گزرش خبرگزاری موج اصفهان،  علیرضا رضایی گفت: همزمان با هفته محیط زیست یک پرنده جغد کوچک که مدتی قبل به دلیل مصدومیت توسط دوستداران محیط زیست شهرستان نایین به این اداره تحویل گردیده بود مورد درمان و تیمار داری قرار گرفت.

وی افزود: این پرنده  جغد کوچک پس از طی مراحل کامل درمان در طبیعت شهرستان نایین رهاسازی شد.