معاون استاندار همدان در جلسه هماهنگی آئین گشایش و راه اندازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور، آموزش را مهمترین موضوع در توسعه گردشگری خواند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، محمودرضا عراقی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان در جلسه هماهنگی آئین گشایش و راه اندازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور، ضمن اشاره به اینکه آموزش مهمترین موضوع در توسعه گردشگری است، گفت: این مرکز سال ها نیمه تمام مانده بود و از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای که این مرکز را تمام کرد و کار بزرگی انجام داد، تشکر می کنم.

عراقی افزود: راه اندازی این مرکز در تداوم رویداد «همدان ۲۰۱۸» بسیار مهم است و به باور پذیری امکانات همدان بسیار کمک می کند.

وی مطرح کرد: این مرکز به عنوان بزرگترین مرکز آموزش هتلداری و گردشگری کشور تیرماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه در ارزیابی انجام شده و اولویت بندی شکل گرفته در گردشگری استان همدان مهمترین کار، آموزش لحاظ شده است، گفت: با توجه به نظر بخش خصوصی بر افتتاح و اهمیت اشتغال و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در استان همدان، مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور راه اندازی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه مهارت گرایی به اشتغال کاربردی منتهی می شود، تاکید کرد: باید از مدرک گرایی اجتناب شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان در جلسه هماهنگی آئین گشایش و راه اندازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور، ضمن اشاره به اینکه آموزش مهمترین موضوع در توسعه گردشگری است، گفت: این مرکز سال ها نیمه تمام مانده بود و از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای که این مرکز را تمام کرد و کار بزرگی انجام داد، تشکر می کنم.