معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: 58 درصد حجم مخزن سد قوسی شکل زاینده رود اصفهان آبگیری شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسن ساسانی با اشاره به آبگیری 58 درصدی حجم مخزن سد زاینده رود بیان داشت: ذخیره کنونی این سد قوسی شکل 747  میلیون مترمکعب می باشد.

وی افزود: هم اکنون حجم ورودی آب به سد زاینده رود 123 و خروجی آن هم 102 مترمکعب بر ثانیه است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان حجم سد زاینده رود را در مدت مشابه سال گذشته 290 میلیون مترمکعب برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری آبی تاکنون در چلگرد  سرشاخه زاینده رود دوهزارو 140 میلی متر بارش  گزارش شده است.