کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای ۴۸ در شرایط پاک است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۴۸ در وضعیت پاک است.

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر با میانگین ۷۶، دولت آباد با میانگین ۵۳، سجزی با میانگین ۶۵، شاهین شهر با میانگین ۵۲، لنجان با میانگین ۸۷ و نجف آباد با میانگین ۶۰ در وضعیت سالم گزارش شده است.