مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی، درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: اعضای بانوی مرگ مغزی در اصفهان به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مریم خلیفه سلطانی بیان کرد: اعضای زهرا سلمانی 45 ساله که در خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوع دوستش به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

وی افزود: کلیه ها وکبد این بانوی  اصفهانی که دچار مرگ مغزی شده بود به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی، درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: کلیه های این بانو درمرکز پزشکی الزهرا به دو بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد و کبد وی هم برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.