کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای ۷۵ در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۵ در شرایط سالم است.

همچنین کیفیت هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۹۷، سجزی با میانگین ۸۵، شاهین‌شهر با میانگین ۵۶، مبارکه با میانگین ۸۶ و نجف‌آباد با میانگین ۹۳ در وضعیت  سالم است.