سه بانوی اردبیلی به اردوی استعدادیابی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، حبیبی، باقرپور و عبدی سه نماینده اردبیل به اردوی استعداد یابی بسکتبال با ویچلر دعوت شدند.

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در نظر دارد اولین مرحله اردوی استعدادیابی با ویلچر بانوان جانباز و معلول از تاریخ 28 لغایت 31 خرداد در تهران برگزار کند.

از استان اردبیل سه ورزشکار ، زهرا حبیبی ، مهری باقرپور و اشرف عبدی به اولین مرحله استعدادیابی بسکتبال با ویلچر دعوت شدند.