رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان در گفتگوی اختصاصی با موج با اشاره به انتصاب های اخیر شهردار و اینکه در قوت و ضعف این انتصاب ها، در نهایت شورا نیز باید پاسخگو باشد، از بکارگیری صحیح منابع انسانی به عنوان ابزار توسعه نظام مند یاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، سید مسعود عسگریان ، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان درگفتگو با موج ضمن اشاره به انتصاب های اخیر شهردار همدان، اظهار داشت: انتصاب مدیران یکی از شاخص های موثر در بکارگیری صحیح منابع انسانی است و می توان آن را گامی بسیار موثر و سازنده در راستای اثربخش بودن سازمان عنوان کرد.

 

توسعه نظام مند و بکارگیری صحیح منابع انسانی

عسگریان با بیان اهمیت و توجه به توسعه که به تکرار از آن یاد می شود، افزود: توسعه در کشور زمانی رخ خواهد داد که توسعه ای نظام مند و همه جانبه بوده و برگرفته از تجربیات نظری و عملی موفق بوده باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به انتصاب های اخیر شهردار همدان، اظهار داشت: بایستی در انتصاب مدیران، الگویی وجود داشته باشد و آن الگو باید دارای شاخص هایی تعریف شده ومعیارهایی مشخص بر اساس علم مدیریت باشد.

 رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا با بیان اینکه مدیران توانمند و شایسته بزرگترین سرمایه یک سازمان در توسعه، پیشرفت و حیات ثمربخش سازمان محسوب می شوند، ابراز کرد: پس مدیران ارشد همچون شهردار بایستی در انتصاب های خود همواره دقت بسیار به خرج دهند تا از رهگذر انتخاب هایشان در انتصاب خود  موفق عمل کنند.

عسگریان ضمن اشاره به انتصاب های اخیر شهردار همدان و اینکه موفقیت یک سازمان تا حد زیادی وابسته به انتصاب ها ی مدیران میانی آن است ، افزود: مدیران ارشد در انتصاب مدیران میانی خود باید به ویژگی های فردی و اجتماعی ، ویژگی های شغل و فرد شاغل در آن، برخورداری از دانش روز و تعهد به ارزش سازمان از سوی منتخبین دقت وافر به خرج دهند.

وی در ادامه با اشاره به مدیریت منطقه یک شهر داری همدان که دارای عملکرد ضعیفی بوده است، افزود: آیا ارتقای این مدیر آن هم از پله 7 به پله 10 می تواند گفته های مذکور را پوشش دهد و نیاز جامعه را پاسخگو باشد؟

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر با بیان اینکه افراد به جهت احراز پست های مدیریتی بایستی شایستگی های لازم را داشته باشند، مطرح کرد: مدیر بایستی به وعده هاو قول های خود عمل کرده و رضایت مردم را در کارنامه خود به همراه داشته باشد و به نوعی از مقبولیت عمومی برخوردار باشد.

 

عملکرد مدیران شهری جدای از عملکرد شورای شهر نخواهد بود

عسگریان با اشاره به اینکه جایگاه معاونت شهرسازی به مدیران توانمندی نیاز دارد که حداقل از نظر مدرک تحصیلی  مرتبط باشد، تصریح کرد: تضعیف حوزه مدیریت به نوعی انعکاس از ضعف شورا است، چراکه به کارگماردن مدیران ضعیف مانع عملی شدن سیاست های شورا خواهد شد.

وی درادامه خاطرنشان کرد: شورای شهر، شهرداری موثر در امور را برگزیده است که انتصاب مدیران میانی ضعیف از سوی شهردار ، عملکرد وی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورای شهر با بیان اینکه اعضای شورا در اجرای موثر امور به مردم قول داده اند، گفت: این اطمینان در اتمام کارهایی که از 15 ماه گذشته آغاز شده است هنوز وجود دارد و این مهم با انتصاب های موثر رقم خواهد خورد

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان درگفتگو با موج ضمن اشاره به انتصاب های اخیر شهردار همدان، اظهار داشت: انتصاب مدیران یکی از شاخص های موثر در بکارگیری صحیح منابع انسانی است و می توان آن را گامی بسیار موثر و سازنده در راستای اثربخش بودن سازمان عنوان کرد.