رییس دانشگاه یزد محمود برهانی را به سمت رییس دانشکده فیزیک دانشگاه یزد منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد صالح اولیا رییس دانشگاه یزد طی ابلاغ های جداگانه ای رییس دانشکده فیزیک و چند مسوول دیگر در دانشگاه یزد معارفه شدند.

رییس دانشگاه یزد طی ابلاغی، محمود برهانی را به سمت رییس دانشکده فیزیک دانشگاه یزد منصوب و از زحمات محمد حسین معماریان رییس پیشین این دانشکده تقدیر و تشکر کرد.

اولیا همچنین طی ابلاغ های جداگانه ای علی دولتی را به عنوان عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه یزد و دکتر مهدی انتظام را به عنوان سرپرست مرکز رشد جامع دانشگاه یزد منصوب کرد.