مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت:درآمدهای عمومی استان در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است

به گزارش موج اردبیل، هاشم مظفری ظهر امروز در نشست با کارکنان خزانه معین استان اظهار کرد : وصولی درآمد عمومی استان در سال 1397 به میزان 4 هزار و 299 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1396 ، حدود 19 درصد افزایش داشته و نسبت به پیش بینی تحقق 96 درصد را نشان می دهد  .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت : طی سال 1397 مبلغ 3 هزار و 701 میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان وصول شده است که 88 درصد کل درآمد وصولی را شامل می شود و بیشترین سهم درآمد را به خود اختصاص داده و نسبت به سال 1396 افزایش 21 درصدی و نسبت به مبلغ پیش بینی شده از 2 درصد اضافه وصولی برخوردار بوده است .   

وی اظهار کرد : درآمد های عمومی شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دستگاههای اجرایی استان است که بر اساس نظام درآمد- هزینه ، کلیه درآمدهای وصولی درسطح استان ، اعم از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها پس از وصول و واریز به خزانه ، در قالب اعتبارات جاری و عمرانی به استان تخصیص می یابد .