رئیس کمیسیون فنی عمرانی شهرداری با بیان اینکه در بین مردم رضایت از عملکرد شهرداری وجود دارد از اینکه شوراها باید بر نقش نظارتی خود متمرکز باشندسخن گفت واز پوست اندازی در شهرداری همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، با توجه به پیچیدگی جامعه مدنی و شهری، نقش این بخش از حکومت، به عنوان حکومت محلی ابزاری بود که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

در این میان واژه ای، تحت عنوان حکمروایی و حکمروایی خوب که به معنای، فرایند تصمیم گیری و فرایندی که با آن تصمیمات انجام شده است (یا نشده است) به فراوانی در کتب توسعه آمده است.

 

حکمروایی خوب

حال، حکمروایی خوب تضمین می کند که فساد حداقل شود، دیدگاه اقلیت درنظرگرفته شود، صدای قشرآسیب‌پذیر در تصمیم گیری شنیده شود و شفافیت، مسئولیت و پاسخگوئی و .... در آن مطرح است.

این حکمروایی خوب در جایگاه محلی خود در تعاملِ سازنده شهرداری، شورا و شهروندان محقق خواهد شد، هر چند نسبی.

 

تمرکز شورا بر نقش نظارتی‌اش باشد

علی رحیمی فر ، رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان در گفتگو با موج با بیان اینکه شورا ی شهر نمی تواند دخل وتصرفی در عزل و نصب‌های شهردار اعمال کند، اظهار داشت: با توج به اینکه شهردار دارای مسئولیت است پس بدیهی است که در راستای انجام وظایف خود دارای اختیار نیز باشد.

رحیمی فر با اشاره به اینکه بنده با ورود شورا به مسائلی از این دست، مخالف هستم، بیان کرد: شورا بایستی بر وظیفه نظارتی خود تمرکز داشته باشد و در حوزه مرتبط به امور خود موثر واقع شود.

وی افزود: شهردار نیز بایستی تامل و تمرکزش بر اموری که عهده دار آن است، باشد تا بتوان بهره وری در عملکرد را از هر یک از طرفین شورا و شهرداری شاهد بود.

 رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورا با اشاره به آیات قرآنی مبنی بر اخذ مشاوره در انجام امور، بیان کرد: شهردار نیز می تواند به منظور اجرای موثرتر امور از شورا مشاوره بگیرد اما الزامی در این امر وجود ندارد و تصمیم در اینخصوص بر عهده شهردار است.

 

رضایت از عملکرد شهرداری همدان/ پوست اندازی در شهرداری همدان

رحیمی با بیان اینکه چهره رسانه‌ای نیست و دربین مردم آنچنان شناخته نمی شود، گفت: صحبت هایی که در بین مردم ردوبدل می شود بیانگر و گویای رضایت از عملکرد شهرداری است.

وی تصریح کرد: در زمینه انتصاب های شهردار و تشکیل تیم مد نظر شهردار، در نهایت صوفی بایستی پاسخگوی عملکرد خود وتیمش باشد.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی یادآور شد: تیم شهردار، تیمی جوان و باتجربه است و شاهد پوست اندازی در تشکیلات شهرداری هستیم.