نایب رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه شورا نقشی نظارتی بر شهرداری را عهده دار است، انتصاب های شهردار را حق قانونی وی عنوان کرد و شورا را دارای تنها جایگاه به حق در ارائه مشاوره به شهردار دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، با توجه به پیچیدگی جامعه مدنی و شهری، نقش این بخش از حکومت، به عنوان حکومت محلی ابزاری بود که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

در این میان واژه ای، تحت عنوان حکمروایی و حکمروایی خوب که به معنای، فرایند تصمیم گیری و فرایندی که با آن تصمیمات انجام شده است (یا نشده است) به فراوانی در کتب توسعه آمده است.

 

 حکمروایی خوب در ابعادی محلی

حال، حکمروایی خوب تضمین می کند که فساد حداقل شود، دیدگاه اقلیت درنظرگرفته شود، صدای قشرآسیب‌پذیر در تصمیم گیری شنیده شود و شفافیت، مسئولیت و پاسخگوئی و .... در آن مطرح است.

این حکمروایی خوب در جایگاه محلی خود در تعاملِ سازنده شهرداری، شورا و شهروندان محقق خواهد شد، هر چند نسبی.

 

انتخاب به جهت انتصاب؛ حق قانونی شهردار

حمید بادامی نجات ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان در گفتگو با موج با ییان اینکه شورا حق دخالت در انتصابات شهردار را ندارد، اظهار داشت: از لحاظ قانونی هر یک از انتخاب‌های شهردار به جهت انتصاب هایش حق شهردار بوده است و شورا نیز این موضوع را هیچگاه انکار نکرده است.

بادامی با یادآورشدن این موضوع که اگر انتصابی منجر به خلل در اجرای موثر امور شهرداری شود، بیان کرد: شورا در این زمان و در شرایطی اینچنین می تواند این مسئله را تذکر دهد و بر روی مسائلی از این دست تمرکزو نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهرداری نیروهای توانمندی حضور دارند و این موضوع اطمینان خاطری را ایجاد می کند، گفت: توجه ای ویژه به موضوعاتی اینچنینی حاکم نیست.

نایب رئیس شورای شهر با بیان اینکه اعضای شورا مشورتشان بر اصلح بودن انتخاب و انتصاب ها است، گفت: بخش عمده‌ای از انتخاب ها و انتصاب های درنظرگرفته شده، اینگونه است.

بادامی نجات با اشاره به اینکه افراد مدنظر شهردار از تجربه ای قابل توجه برخوردار هستند، افزود: با تکیه بر این موضوع، انتخاب های نام برده صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این شرایط شورا تنها دارای وظیفه ای نظارتی است، مطرح کرد: شورا بایستی از افرادی که انتخاب می شوند، اطلاع کسب کرده و به فعالیت افراد در پست های حساس علم داشته باشد.

نایب رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه از شهردار تقاضای دقت در انتخاب‌هایشان را خواستار هستیم، افزود: در این فضای همراه با دقت و تامل، انتخاب هایی شکل خواهد گرفت که شایسته هستند.

بادامی نجات با بیان اینکه عملکرد شهردار و شورا به یک آمیخته است، تصریح کرد: شورا به شهردار تنها مشاوره می دهد و حق هیچگونه دخالتی را در انتصاب های شهردار نخواهد داشت.

وی در پایان ضمن اشاره به اینکه نظراتی به شهردار در باب انتصاب ها و یا انتخاب هایش ارائه می شود، گفت: در این شرایط شورا تاکیدش بر این است که شهردار تنها از شورا مشاوره بگیرد.