رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان ضمن اشاره به فرایند الکترونیکی شدن شهرداری از اقداماتی که در راستای الکترونیکی شدن شهرداری همدان صورت گرفته است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، رضا عسگری ، رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان ضمن ضمن اشاره به فرایند ایجاد شهرداری الکترونیک گفت: در 2 سال گذشته تهیه نرم افزار جامع شهرسازی، بودجه اعتبارات، مالی و حسابداری، کنترل طرح های عمرانی، جامع آماری و سفارشی سازی پرتال شهرداری همدان، خرید خدمات مشاوره در خصوص مشارکت در شبکه فیبر نوری، ایجاد مرکز داده پشتیبان، استقرار سامانه 137 ، اتوماسیون مکاتبات نرم افزار حقوقی، پرتال شورای اسلامی شهر، نرم افزار اتوماسیون مصوبات شورا، توسعه شبکه فیبر نوری و تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات در راستای دستیابی به شهرداری الکترونیک انجام شده است.
وی با بیان اینکه 90 درصد از مراجعات شهروندان به شهرداری در بخش های نوسازی، شهرسازی، املاک و درآمد است افزود: با استقرار فاز نخست سامانه جامع شهرسازی، شهروندان می توانند جانمایی و نمایش موقعیت فیزیکی ملک خود را مشاهده کرده و درخواست های خود را پیگیری کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان گفت: در حوزه درون سازمانی و در راستای آسان سازی امور برای شهروندان و شفافیت در کارها و برنامه ها به سمت الکترونیکی شدن شهرداری حرکت کرده ایم.