‏ ‏مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان گفت: آموزشهای فنی و حرفه ای بر اساس سفارش پذیری، نیازسنجی و مزیت های منطقه ای برنامه ریزی گردد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، آرش اخوان در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای دهنو بیان داشت: با توجه به اینکه در هیچ کجای دنیا نیروی ماهر و مهارت دیده بیکار نمی ماند و می تواند به اشتغالی پایدار دست یابد، مربیان فنی و حرفه ای به عنوان یک برند معتبر می توانند به وسیله ارتباط با اصناف، کارخانجات و شهرکهای صنعتی دانش و مهارت خود را به روز و در بازار کار جایگاه تثبیت شده ای برای خود ایجاد نمایند.

وی افزود: آموزشهای فنی و حرفه ای  باید بر اساس سفارش پذیری، نیاز بازار کار، نیازسنجی و مزیت های منطقه ای برنامه ریزی گردد که در این راستا مربیان می توانند با آموزشهایی به شیوه سفارش پذیری با توجه به نیاز بازار منطقه تا حدود زیادی وضعیت اشتغال مخاطبین خود را پس از آموزش تضمین نمایند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: حضور بخش غیردولتی به عنوان حمایت کننده مادی و معنوی  منجر به زنده و پویا نمودن و همچنین رونق بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ای  است و بایستی با جدیت بیشتری دنبال گردد. شواهد موجود و سابقه این حضور در کنار بخش دولتی نشان دهنده موفق بودن طرحهای برون سپاری و مشارکتی در استان بوده است و یکی از دلایل شاخص بودن  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان نسبت به سایر استانها مشارکت و همکاری  با شرکای مهارتی و طرح های برون سپاری بوده است.

اخوان با اشاره به وضعیت و بحران موجود و شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر جامعه ضمن توصیه به رعایت اصل صرفه جویی و تاکید بر پرهیز از ارائه آموزش صرفا به منظور پر کردن اوقات فراغت گفت: در کنار هر تهدید می توان فرصتی ایجاد نمود.

وی اظهار داشت: ‌با توجه به کمبود اعتبارات، اولویت با آموزشهایی است که بتواند الگوی هزینه بهتری را دنبال نماید.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: تنها مراکزی می توانند با موفقیت به فعالیتهای خود ادامه دهند که بتوانند آموزش ها را به سبک تولید محور ارائه دهند چرا که مدلهای قدیمی آموزش دیگر کارآیی نداشته و مراکز باید مدلهای جدید آموزشی  را جایگزین نموده و سعی نمایند نقش برجسته ای در درآمدزایی داشته باشند.