مسوول اوقاف و امور خیریه بخش بن رود و جرقویه علیا ازاخذ سند مالکیت برای 10 موقوفه منطقه بن رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، امراله اصغری با اشاره به اخذ سند مالکیت برای 10 موقوفه در منطقه بن رود گفت: به منظور صیانت از حقوق موقوفات و همچنین اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش این تعداد سند مالکیت به ارزش بیش از 16 میلیارد و 750 هزار ریال به نام موقوفات بخش  بن رود و جرقویه علیا دریافت شد.

وی مساحت این موقوفات را دو هزار و 217 متر مربع بیان کردو افزود: این اسناد اخذ شده مربوط به مسجد عاشورا قدیم، مسجد عاشورا جدید، مسجد امام جعفر صادق، سه رقبه از موقوفه آقا میر، مسجد رشید و دو رقبه از موقوفه جامع منطقه بن رود و جرقویه علیا است.