رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در شرایط حساس تحریم های یک جانبه، بخش خصوصی می تواند با ایجاد شبکه های مویرگی اقتصاد کشور را به جریان بیندازد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، گلشیرازی در همایش تبیین برنامه ها ،اولویت ها و معرفی کمیسیون های دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان  بیان کرد: در شرایط حساس تحریم های یک جانبه ، بخش خصوصی می تواند با ایجاد شبکه های مویرگی و خرد در عرصه بین المللی اقتصاد کشور را  به جریان بیندازد.

وی تاکید کرد: هیچ گریزی به جز واگذاری اقتصاد به صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی نیست.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان فزونی تقاضا بر عرضه ، ایجاد تقاضای جدید برای تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی کشور و تمرکز را بر حضور در بازارهای صادراتی را از رویکردهای اتاق دوره نهم عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی بخش خصوصی با حذب سرمایه ها و انتقال تکنولوژی در کنار دولت زمینه رشد اقتصادی را بایستی فراهم کند.

اتاق بازرگانی اصفهان

گلشیرازی شاخص مداری و بهبود شاخص ها را دو موولفه مهم فعالیت های اتاق نهم برشمرد و گفت:گذر از اتاق های نسل اول (لابی گری) به سمت اتاق های نسل دوم (توسعه کسب و کار) و نسل سوم (افزایش درآمد استان) هدف گذاری اتاق بازرگانی طی چهار سال آینده خواهد بود.

رویکرد اتاف نهم بهبود شاخص های کسب و کار استان اصفهان است

وی راه اندازی دفتر آمار و اطلاعات اقتصادی در اتاق بازرگانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را گامی موثر در تعریف شاخص ها و فعالیت متمرکز و هدفمند در این راستا  عنوان کرد و گفت: رویکرد اتاق نهم فعالیت هدفمند در راستای بهبود  شاخص های کسب و کار استان است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان از راه اندازی کمسیون های 9 گانه اتاق بر اساس اولویت ها و مزیت های اقتصادی استان خبر داد و گفت: رویکرد کمیسیون های اتاق در این دوره  در راستای شناسایی مشکلات و چالش ها و تبدیل آن به مساله و ارایه حل آن است.