مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازمحکومیت 2 میلیارد ریالی رییس یک بیمارستان دولتی به اتهام سودجویی ازبیماران در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: رییس یک بیمارستان دولتی در اصفهان به اتهام ایجاد خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی از بیماران به دو میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

وی افزود: پرونده تخلف مسوولان این واحد درمانی با اتهام ایجاد خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی از بیماران با گزارش سازمان بازرسی اصفهان در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات بررسی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: با تایید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تخلف برای شعبه محرز و رییس بیمارستان متخلف به استناد قانون به پرداخت بیش از دو میلیاردریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.