رییس دبیرخانه کانونهای تفکر گفت: با توجه به حجم سرمایه گذاری بالا و اعطای وامهای کلان به بخش صنایع سنگین، سند آمایش یزد باید نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت های مختلف را بسنجد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نوزدهمین نشست کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد که با حضور دبیر و سایر اعضای کانون تفکر در پردیس آزادی دانشگاه یزد تشکیل شد، پیش نویس سند آمایش سرزمین استان در بخش گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

سعید عطار رییس دبیرخانه کانونهای تفکر تصریح کرد: سند آمایش یزد به خصوص در بخش اولویت بندی فعالیتهای 22 گانه، باید از یکسو اقلیم، توان اکولوژیکی و تاب آوری و از سوی دیگر به عرضه و تقاضا و معادلات اقتصادی توجه می کرد.

وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری بالا و اعطای وامهای کلان به بخش صنایع سنگین، افزود: سند آمایش یزد باید نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت های مختلف را می سنجید.

وی خاطر نشان کرد که در صنعت گردشگری با میزان سرمایه کمتر، بازدهی بیشتری حاصل می شود و در سند به این مهم توجه نشده است. به گفته وی، مصاحبه با خبرگان و پانل، روش مرسومی در تدوین آمایش نیست و این روش باعث شده که تعداد فعالیتهای اولویت دار به شکلی ترسیم شوند که اغلب فعالیتهای موجود در استان، جزو فعالیت های اولویت دار قلمداد شوند.

وی با اشاره به تحولات سریع در دنیا، انطباق سند با این تحولات را با اهمیت خواند. دکتر عطار با اشاره به مبحث گردشگری هوشمند، بر این نکته تاکید کرد: سند آمایش می توانست با ترسیم فعالیتهای چند بخشی کم آبخواه، مبتنی بر نیروی کار متخصص و پربازده مانند گردشگری هوشمند، افق فعالیت های استان را به شکلی ترسیم کند که با این افق، مسیر توسعه استان یزد در طول دو دهه آینده، شکل متفاوتی با توسعه در طول دو دهه گذشته داشته باشد.