رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نجف آباد استان اصفهان بازدید 60نفر از دانش آموزان مدارس سماء از کارگاه های مهارتی نجف آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سودابه معین  گفت: 60 نفر از دانش آموزان مدارس سماء از کارگاه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نجف آباد بازدیدکردند.

وی افزود: در هفته بازدید دانش آموزی و دانشجویی 60  نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس سماء شهرستان از کارگاه های مهارتی مرکز بازدید  و از نزدیک با فعالیت های آموزشی، تجهیزات و پتانسیل کارگاه های مهارتی مرکز آشنا شدند.