به مناسبت روز زمین پاک طبیعت در کاشان پاک سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، به مناسبت روز زمین پاک طبیعت در کاشان با جمع آوری حدود نیم تن زباله پاک سازی شد.

در راستای اجرای طرح بی زباله پاک سازی طبیعت توسط کارکنان صنایع کاشان با جمع آوری حدود نیم تن زباله در محور جاده انجام گرفت.