مدیر جهاد کشاورزی دلفان از ورود خسارت فراوان به بخش کشاورزی و دامپروری و زیرحوزه های پرورش آبزیان و زنبورداری این شهرستان در جریان سیل اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، فرود ساروقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان، با اعلام این خبر گفت: متاسفانه در جریان سیل لرستان، خسارت فراوانی به بخش کشاورزی و دامپروری و زیرحوزه های پرورش آبزیان و زنبورداری این شهرستان وارد آمد.

مدیر جهاد کشاورزی دلفان، با بیان این نکته که حجم خسارات نگران کننده و غیر قابل جبران است، افزود: در سیل دلفان، متاسفانه 14 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، بیش از 7 هزار هکتار از باغات، بیش از 2 هزار انبار علوفه و اصطبل دام و 800 تن علوفه دامی شهرستان خسارت دیده است.

خسارت به پرورش ماهی دلفان

6 واحد پرورش ماهی در دلفان خسارت جدی دیده است

وی، ادامه داد: تعداد 6 واحد پرورش آبزیان نیز خسارت جدی دیده که از این میان، بیش از 200 هزار قطعه بچه ماهی و 13 تن ماهی پرورشی تلف شده اند.

خسارت سیل به زنبورداران دلفان

ساروقی، تاکید کرد: همچنین 496 کلنی زبور عسل زنبورداران شهرستان، 6 واحد مرغداری و دامداری دلفان نیز آسیب جدی دیده و 18 راس گاو شیری و حدود 800 راس دام سبک نیز بدون در نظر گرفتن تلفات دام عشایر منطقه از بین رفته اند.

80 درصد مردم دلفان از کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کنند

مدیر جهاد کشاورزی دلفان، گفت: حدود 80 درصد مردم شهرستان از کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کنند و خواسته آنان، جبران خسارات وارده از سیل اخیر است، لذا امیدوارند تا دولت و جهاد کشاورزی لرستان این حجم از خسارات را جبران کند.