معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد گفت: با توجه به لزوم پیگیری مطالبات دانشجویان از راه‌های قانونی مهم است دانشجویان در انتخابات انجمن صنفی مشارکت حداکثری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، کاظم مندگاری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد با تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به نزدیک بودن انتخابات دانشجویی و لزوم پیگیری مطالبات دانشجویان از راه‌های قانونی خواستار مشارکت حداکثری دانشجویان در انتخابات انجمن صنفی دانشجویان شد.

وی افزود: دانشجویان با شرکت در این انتخابات می توانند بهتر و قانونی به خواسته های خود برسند.