کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: فریدونشهر با 7 وسه دهم میلی متر باران پر بارش ترین شهرستان استان اصفهان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فاطمه زهرا سیدان بیان کرد: شهرستان فریدونشهر با هفت و سه دهم میلی متر بارش برف و باران پر بارش ترین نقطه استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود:  همچنین در 24 ساعت گذشته ،خوانسار با 7 و دو دهم میلی متر، بویین  میاندشت 5 میلی متر ، داران 2 میلی متر و چادگان و اردستان با یک میلی متر بارندگی برف و باران پس از فریدونشهر پر بارش ترین شهرستان های استان گزارش شده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: این سامانه امروز نیز به صورت بارش های پراکنده باران در استان اصفهان فعال می باشد.