هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی 87 در وضعیت سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، هوای اصفهان امروز یکم اردیبهشت ماه با میانگین عدد ۸۷ در وضعیت سالم گزارش شده است.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین عدد ۶۲، نجف آباد با میانگین عدد ۵۸ و خمینی شهر با میانگین عدد ۹۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.