مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: باغداران استان اردبیل از سرمازدگی درختان میوه طی روزهای آینده جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، محرم عدلی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل افزود: باغداران استان اردبیل با آتش زدن سرشاخه های هرس شده میزان خسارت سرما را به حداقل برسانند.

وی بیان کرد: سرمایی که در حال حاضر در 31 فروردین ماه با آن روبرو هستیم از روز دوم اردیبهشت ماه در استان اردبیل شدید تر خواهد شد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: خوشبختانه شهرستان های بیله سوار و پارس آباد که مناطق شمالی استان را تشکیل می دهند با خطر سرمازدگی روبرو نیستند ولی بقیه شهرستان های استان متاسفانه در خطر سرمازدگی باغات میوه قرار دارند.

عدلی درخصوص نحوه مقابله با سرمازدگی درختان میوه افزود: باغداران می بایست با آتش زدن سرشاخه های هرس شده و کاه و کلش با ایجاد دود و گرما در سطح باغات از میزان خسارت سرما به باغات خود جلوگیری نمایند.